kaib.agh.edu.pl

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Main page \ Wspomnienie o dr inż. Jacku Augustynie

Wspomnienie o dr inż. Jacku Augustynie

Print
There are no translations available.

dr inż. Jacek AugustynDnia 01.04.2015 roku, w wieku 44 lat odszedł od nas nagle nasz Kolega i wieloletni pracownik Katedry Automatyki i Inżynierii Biomedycznej na Wydziale Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej, AGH,

dr inż. Jacek Augustyn.

W 1996 roku na Wydziale EAIiE AGH obronił On swoją magisterską pracę dyplomową związaną z algorytmami kompresji mowy z wykorzystaniem procesorów sygnałowych DSP. Od tego też roku był pracownikiem naszej Katedry.

Wczerwcu 2004 r. obronił swoją pracę doktorską pt. "Wykorzystanie filtrów cyfrowych do usprawnienia regulacji predykcyjnej", (której promotorem był prof. JanDuda) i uzyskał stanowisko adiunkta. Od początku pracy w Katedrze wchodził w skład minimum kadrowego kierunku kształcenia Automatyka i Robotyka, prowadząc co roku zajęcia dydaktyczne (średnio w liczbie 300 - 400 g). Lista zajęć dydaktycznych, które w swojej pracy nauczyciela akademickiego podjął się prowadzić obejmuje 15 różnych przedmiotów.

W czasie swojej pracy odbywał staże zagraniczne w różnych uniwersytetach i wyższych szkołach europejskich, w ramach programów Tempus, Erazmus, Leonardo daVinci i innych, w tym czterokrotnie był w Wismarze (Niemcy); dwukrotnie Kokkola (Finlandia), Haarlem (Holandia), jak również w Lyon (Francja) i Birmingham (Wielka Brytania). Wyjazdy te były związane ze współpracą uczelni zagranicznych z uczelniami polskimi, a dokładniej z AGH jak również z Państwową Wyższą Szkołą Zawodową w Tarnowie, w której dr J. Augustyn był również zatrudniony od roku 1999 na stanowisku starszego wykładowcy. Dr J. Augustyn był opiekunem ponad 90 dyplomantów na poziomie I-go i II-go stopnia. Kilkakrotnie prace ty były nagradzane w konkursach SEP i firm branżowych np. ASTOR. Był tez recenzentem ponad 80 prac dyplomowych. W 2010 r. został odznaczony Medalem Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej za długoletnią służbę: „Medal brązowy za długoletnią służbę”, a w roku 2013 „Medalem Komisji Edukacji Narodowej”.

W badaniach naukowych koncentrował się na informatycznych standardach komunikacyjnych w sieciach komputerowych i przemysłowych, a przede wszystkim na projektowaniu konstrukcji mikroprocesorowych sterowników i ich oprogramowaniu dla zastosowań sterowania komputerowego w czasie rzeczywistym. W tej problematyce oprócz artykułów w czasopismach, opublikował 2 recenzowane obszerne monografie, dotyczące wykorzystania procesorów sygnałowych DSP i systemów wbudowanych ("Asemblery uC51, ADSP-21065L SHARC". Wydawnictwo IGSMiE PAN, Kraków, 2006, 372 str. oraz "Projektowanie systemów wbudowanych na przykładzie rodziny SAM7S z rdzeniem ARM7TDMI”. Wydawnictwo IGSMiE PAN, Kraków, 2007, 302 str.).

Posiadał kilka publikacji w czasopismach z listy filadelfijskiej, a w 2015 r. jeszcze jedna taka publikacja została przyjęta do druku.

Oprócz badań z dyscypliny automatyki i robotyki oraz informatyki stosowanej wykorzystywał swą wiedzę w tematyce interdyscyplinarnej z zakresu modelowania matematycznego w zoologii oraz monitoringu i ochrony środowiska. Prace te były prowadzone wspólnie z PWSZ w Tarnowie i Uniwersytetem Rolniczym w Krakowie, co znalazło wyraz we wspólnych publikacjach. W latach 2009-2013 był głównym wykonawcą w grancie finansowanym z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w Programie Operacyjnym Innowacyjna Gospodarka, realizowanym na AGH, a obecnie brał również udział w dwóch grantach prowadzonych na AGH (jeden NCN, drugi NCBiR). Był autorem 10 wdrożeń przemysłowych dla systemów sterowania cyfrowego.

Dr J. Augustyn w swojej drodze zawodowej odbył i zaliczył 7 różnych kursów zawodowych i pedagogicznych poszerzających jego wiedzę i uprawnienia. Był uznanym ekspertem oceniającym innowacyjność zgłaszanych projektów na zlecenie Ministerstwa NiSzW. Wykonał ponad 20 takich eksperckich ocen.

Dr J. Augustyn brał czynny udział w pracach organizacyjnych, zwłaszcza w PWSZ w Tarnowie, pełniąc przez kilka lat funkcję Sekretarza Komisji Rekrutacyjnej Instytutu Politechnicznego i jednocześnie współtworząc system informatyczny wspomagający rekrutację studentów. Za swoją działalność dydaktyczną otrzymał nagrodę Rektora AGH i 6-cio krotnie nagrodę Rektora PWSZ w Tarnowie.

Dr inż. J. Augustyn był na etapie podsumowywania swoich dotychczasowych prac naukowych, co miało znaleźć odbicie w przygotowywanym wniosku o nadanie stopnia dr habilitowanego. Niestety pracy tej, zatytułowanej „Modelowanie oraz badanie właściwości równoległych architektur sprzętowych w heterogenicznych systemach wbudowanych z uwzględnieniem twardych ograniczeń czasowych”, nie zdąży już obronić.

Jacek Augustyn był bardzo lubiany przez studentów i współpracowników. Był skromnym i życzliwym kolegą, ale znając swoją wiedzę, umiał też bronić swoich opinii i ocen.

Jego niespodziewane odejście pozostawia pustkę w Katedrze, którą przez długi czas trudno będzie zastąpić tej klasy pracownikiem.

Kierownictwo, Koledzy i Pracownicy
Katedry Automatyki i Inżynierii Biomedycznej AGH.